Behandlingsfaser

Behandlingsfaser

Primærbehandlingen er delt inn i tre behandlingsfaser. Fasene representerer grupperinger av beboere som er på samme nivå når det gjelder hvor lang tid de har vært i programmet og hvor de befinner seg med hensyn til personlig utvikling. Hver fase har egne selvhjelps – samlinger og ukentlige grupper ledet av fagpersonale.

Motivasjonsfasen er den første perioden i behandlingsprogrammet og varer 4 – 6 uker. I denne tiden blir beboerne pålagt lite ansvar. Hovedhensikten med denne fasen er at den nye beboeren opparbeider trygghet i miljøet, blir kjent med huset, strukturen og de andre beboerne. Motivasjonsfasen er en tid for å skape tillit, håp og motivasjon for forandring.

Utvikling og Vekst – fasen varer normalt 6 -7 måneder. Her arbeider beboerne aktivt med sine holdninger, forholdet til medmennesker og til sin egen historie, også med hensyn til tidligere misbruk og avhengighetsprosess. Beboerne får større frihet, men blir også gradvis pålagt mer ansvar for seg selv og andre.

Orientering Ut – fasen er den siste fasen innenfor den døgnbaserte behandlingen. Den varer 3-4 måneder. I denne perioden blir beboerne gitt høyere status i form av ansvarsroller og økt ansvar for husets aktiviteter. Fasen blir i stor grad sett som en forberedelse til livet etter behandling. For flertallet vil dette i første omgang dreie seg om deltagelse i vårt integrerte oppfølgingstilbud.

Arbeidsstrukturen
Daglig praktisk arbeid er organisert i fire arbeidsavdelinger hvor beboerne lærer å bli ansvarlige gjennom engasjement i ulike typer praktiske gjøremål på huset. De får i løpet av behandlingsprogrammet prøvd seg ut i flere avdelinger og i ulike arbeids- og ansvarsfunksjoner innenfor disse.

Kontaktgrupper
En gang pr. uke møtes medlemmene i fellesskapet i mindre grupper som vi kaller kontaktgrupper. Dette er en gruppesetting hvor beboerne har anledning til å snakke om problemer og konflikter som oppstår i den daglige mellommenneskelige samhandlingen. Kontaktgrupper er en viktig hjørnestein i programmet som gir den enkelte mulighet til å etablere positive forbindelser med andre medlemmer av fellesskapet gjennom direkte kommunikasjon.

Undervisningstilbud
Vi har et eget utdanningstilbud, med undervisning på grunnskolenivå tre ettermiddager/kvelder pr. uke. Det undervises i fagene norsk, engelsk, samfunnsfag og matematikk. Med dette tilbudet, som det er opp til den enkelte å benytte seg av, får beboerne anledning til å ta opp igjen skolegangen i trygge omgivelser, forbedre resultater eller skaffe seg et fullstendig vitnemål fra grunnskolen.

Frivillig arbeid
I siste fase av den døgnbaserte behandlingen legger vi vekt på en gradvis orientering mot samfunnet utenfor institusjonen. Frivillig arbeid står sentralt som en del av denne fasens innhold, der beboerne arbeider 1 -2 dager pr. uke hos forskjellige arbeidsgivere i nærmiljøet. Den enkelte bestemmer selv typen av arbeid hun/han ønsker og kontakter aktuelle arbeidsgivere i nærmiljøet med sin forespørsel. Vi anser denne aktiviteten som den viktigste form for sosial trening som vi kan tilby våre beboere, når de har kommet så langt i behandlingsprogrammet. Frivillig arbeid er også en fin mulighet for yrkesutprøving med tanke på senere valg med hensyn til utdanning og arbeid.

Fellesskapet som metode – helhet og sammenheng
En essensiell del av behandlingstilnærmingen Fellesskapet som Metode er organiseringen av alle de daglige aktivitetene som foregår i et terapeutisk samfunn. Den sosiale organiseringen innenfor avdelingsstrukturen og særskilte strukturer for oppfølging på kveldstid og i helger, er forskjellig fra andre behandlingstilnærminger/metoder både med hensyn til bakenforliggende tenkning og hensikt. Det spesifikke målet er behandling av den enkeltes rusavhengighet, men overordnet handler det om strukturer og innsats som hjelper den enkelte i en personlig forandringsprosess.  Beboerne blir gitt mulighet til konkret å erfare sin personlige styrke og kapasitet for endringsarbeid, de utvikler sosiale ferdigheter og opplever økt selvfølelse gjennom sosial samhandling og mestring. Den enkelte utvikler seg i voksenrollen gjennom ansvar, forpliktelser og aktivt engasjement i egen og andres behandling.

Arbeidsstrukturen og den overordnede organiseringen av dagene på Phoenix Haga har også sin bakgrunn i vårt syn på den rusavhengige personen og den livsførsel beboerne vanligvis har hatt før behandling. Organiserte aktiviteter, både varierte og rutinemessige, gir en nyttig struktur på dagene for personer som karakteristisk kommer fra en livssituasjon preget av kaos og mangel på rutiner. Videre er kontinuerlig aktivitet innenfor en forutsigbar struktur med på å forebygge kjedsomhet med påfølgende negativ tenkning og nedadgående motivasjonsgrad.