Fasene

Fasene i oppgølgingstilbudet
Fase 2 (ca. seks måneder)
Fase 2 er en utslusingsfase hvor medlemmene bor i egne treningsboliger. Boligene ligger i umiddelbar nærhet til hovedhuset, men fungerer som selvstendige uavhengige husholdninger. I denne perioden får den enkelte anledning til å prøve ut hva de har lært i den døgnbaserte behandlingen, mens de fortsatt befinner seg i trygge omgivelser. De lever et selvstendig liv, beskjeftiget på dagtid med jobb, skole eller annen aktivitet som på sikt skal gjøre dem i stand til å finne sin plass i arbeidslivet. Beboerne skal nå administrere egen økonomi i form av rehabiliteringsstønad eller arbeidsinntekt.

Det er gruppesamling en kveld pr. uke og den enkelte får videre individuell oppfølging av sin primærkontakt. Oppfølgingen består av individuelle samtaler, husmøter, besøk på skole/arbeidsplass samt det fortsatte samarbeidet med ansvarsgruppen som ble etablert ved behandlingsstart. Det er også regelmessige aktivitetstilbud der deltagerne kan utvikle sine sosiale ferdigheter og utforske nye måter å bruke fritiden på og å ha det gøy sammen med andre. Fase 2 handler mye om videreutvikling av sosialt nettverk i forhold til venner, arbeid/skole – kontakter og familie.

Fase 3 (ca. seks måneder)
Fase 3 starter når den enkelte etablerer seg i egen bolig. Oppfølgingstilbudet er det samme som i Fase 2, bortsett fra at i denne perioden er det gruppesamlinger annenhver uke. Løsrivelse, selvstendiggjøring og bevisstgjøring av eget ansvar er viktige tema i denne perioden. Et annet viktig fokus er videreutvikling av det sosiale nettverket.

Fase 4
Etter gjennomføring av Fase 3 ønsker noen å stå på egne ben uten videre tilknytning til Phoenix Haga. Mange velger å gå videre til den siste fasen i vårt oppfølgingstilbud. Dette er et gratis og frivillig tilbud med mulighet for oppfølgingssamtale med primærkontakt en gang i måneden det første halve året og videre hver tredje måned. Deltagelse i oppfølgingsavdelingens aktivitetstilbud er også mulig for de som er i denne fasen. En av forutsetningene for medlemskap i denne sluttfasen er at den enkelte forplikter seg til ikke å bruke/misbruke alkohol på lik linje med andre rusmidler. Fasen har ikke noe definert sluttpunkt, men gjennomsnittlig tilknytningstid har de siste årene ligget på rundt ni måneder.

Oppfølging er viktig
”Det tette fellesskapet som oppstår blant ettervernsmedlemmene er trygt og nært, jeg har mange gode venner og har alltid noen jeg kan ta meg en prat med eller bare være sammen med. Det er viktig for meg å ha et nettverk slik at jeg ikke blir ensom for det er umulig å klare et nyktert liv uten gode støttespillere. Vi har ettervernsturer 1 gang pr. måned, hvor vi er på forskjellige aktiviteter sammen og får felles positive opplevelser i nykter tilstand. Disse turene er viktig for fellesskapsfølelsen og styrker vennskap.»
Sofie,30 år