Kontakt oss på: Inntak: 90 82 09 61

Ettervern

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold

Når din behandling nærmer seg slutten, vil du orientere deg ut i samfunnet igjen. Phoenix Haga vet at dette er en kritisk fase for din rusfrihet, samtidig som det er en fantastisk opplevelse å kunne møte samfunnet med nye kunnskaper og verktøy. Vår filosofi er at for å mestre hverdagen i etterkant av behandling er det viktig med trygge rammer, gode vennskap og tilhørighet. Siden 1991 har vi drevet ettervern ved Phoenix Haga. Gjennom disse årene har vi opparbeidet et stort nettverk med næringslivet i lokalsamfunnet, samtidig som vi har blitt rutinerte på hva som skal til for å overføre dine nye kunnskaper til ditt nye rusfrie liv. Vi har tro på at de vennskapene som du knytter i behandlingen er verdifulle for deg når du skal påbegynne ditt rusfrie liv utenfor rusbehandlingen.

For å trygge deg best mulig i din etablering i samfunnet vil vi fokusere på en gradvis tilvenning til samfunnet hvor du og dine venner kan gjøre hverandre til gode støttespillere. Vi tilbyr 1 år med kommunalt ettervern med mulighet for videre oppfølging og tilknytning etter ditt første år med ettervern, ut i fra dine individuelle behov.

Hos oss vil du få mulighet til å etablere deg i en ny kommune, med avstand fra ditt tidligere rusmiljø, i trygge omgivelser, og med et fellesskap som jobber for det samme som deg – et rusfritt liv som har innhold og mening.

En gradvis tilnærming til samfunnet

Fase 2 (ca. seks måneder)
50%

Fase 2 er en overgangsfase hvor medlemmene bor i en av treningsboligene. Boligene ligger i umiddelbar nærhet til hovedhuset, men fungerer som selvstendige husholdninger. I denne perioden får den enkelte anledning til å prøve ut hva de har lært i den døgnbaserte behandlingen, mens de fortsatt befinner seg i trygge omgivelser. De lever et selvstendig liv, med jobb, skole eller annen aktivitet som på sikt skal gjøre dem i stand til å finne sin plass i arbeidslivet. Beboerne skal nå administrere egen økonomi i form av AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller tilsvarende ytelse.

Det er gruppesamling en kveld pr. uke og den enkelte får videre individuell oppfølging av sin primærkontakt. Oppfølgingen består av individuelle samtaler, husmøter, besøk på skole/arbeidsplass samt fortsatt samarbeid med ansvarsgruppen som ble etablert ved behandlingsstart. Det er også regelmessige aktivitetstilbud der deltagerne kan videreutvikle sine sosiale ferdigheter og utforske nye måter å bruke fritiden på og å ha det gøy sammen med andre. Fase 2 handler mye om videreutvikling av sosialt nettverk i forhold til venner, arbeid/skole – kontakter og familie.

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold
Fase 3 (ca. seks måneder)
75%

Fase 3 starter når den enkelte etablerer seg i egen bolig. Oppfølgingstilbudet er det samme som i Fase 2, bortsett fra at i denne perioden er det gruppesamlinger annenhver uke. Løsrivelse, selvstendiggjøring og bevisstgjøring av eget ansvar er et viktig tema i denne perioden. Et annet viktig fokus er videreutvikling av det sosiale nettverket.

Fase 4
100%

Etter gjennomføring av Fase 3 ønsker noen å stå på egne ben uten videre tilknytning til Phoenix Haga. Mange velger å gå videre til den siste fasen i vårt oppfølgingstilbud. Dette er et gratis og frivillig tilbud med mulighet for oppfølgingssamtale med primærkontakt en gang i måneden det første halve året og videre hver tredje måned. Deltagelse i ettervernets aktivitetstilbud er også mulig for de som er i denne fasen. En av forutsetningene for medlemskap i denne sluttfasen er at den enkelte forplikter seg til ikke å bruke/misbruke alkohol på lik linje med andre rusmidler. Fasen har ikke noe definert sluttpunkt.

Det tette fellesskapet som oppstår blant ettervernsmedlemmene er trygt og nært, jeg har mange gode venner og har alltid noen jeg kan ta meg en prat med eller bare være sammen med.

. Det er viktig for meg å ha et nettverk slik at jeg ikke blir ensom for det er umulig å klare et nyktert liv uten gode støttespillere. Vi har ettervernsturer 1 gang pr. måned, hvor vi er på forskjellige aktiviteter sammen og får felles positive opplevelser i nykter tilstand. Disse turene er viktig for fellesskapsfølelsen og styrker vennskap.»

Sofie,30 år