Kontakt oss på: Inntak: 90 82 09 61

Om oss

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige fra 18 år, både kvinner og menn. Behandlingen bygger på modellen Det Terapeutiske Samfunn”, hvor fundamentet er fellesskapet som metode.
Utover pasientens rusavhengighet ledsager det ofte sosiale- og relasjons-utfordringer, destruktiv identitetsforståelse, personlighetsforstyrrelse, og andre psykiske lidelser som angst og depresjon. 

Vi er en ideell stiftelse som ble etablert av Østfold Fylkeskommune i 1989. At vi er en ideell stiftelse betyr at vårt overskudd blir tilbakeført til stiftelsen for å kunne fortsette å øke kvaliteten på tomt og bygningsmasse, og bidra til aktiviteter til våre pasienter og ansatte. Etter rusreformen i 2004 er vårt behandlingstilbud en del av tiltakskjeden innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innen spesialisthelsetjenesten. Vi har i dag kontrakt med Helse Sør-Øst om 26 behandlingsplasser. 

Vi har en tverrfaglig ansatte gruppe som består av; lege, psykolog, erfaringskonsulenter, sykepleiere, pedagoger, vernepleiere, sosionomer, familieterapeut, sosiolog, helsefagarbeidere og psykiater. Samarbeidet mellom de ulike profesjonene er med på å skape et dynamisk kollegium inn i fellesskapet vårt.  

Mål og verdigrunnlag hos Phoenix Haga

Phoenix Haga er et terapeutisk samfunn og tilbyr langtids døgnbehandling i opptil 12 måneder, etterfulgt av et integrert etterverns tilbud som gir beboerne støtte og veiledning på veien til et meningsfullt og selvstendig liv.

Hovedmålet med behandlingsvirksomheten på Phoenix Haga er at de som kommer til oss for behandling skal oppnå full rehabilitering. Med full rehabilitering mener vi at den enkelte har utviklet og integrert en ny positiv identitet, og lever et selvstendig å meningsfullt rusfritt liv. Dette er en prosess som for de fleste tar flere år, noe som blant annet innebærer at det ikke er sammenfallende med behandlingsavslutningen. Med vårt etterverns tilbud følger vi beboerne et stykke videre på denne veien i en overgangsfase som de fleste opplever som vanskelig.

Verdigrunnlaget vårt preges av respekt, tro på individets indre kapasitet til å utvikle seg positivt ut fra den enkeltes personlige forutsetninger, likeverd blant mennesker uansett rolle innenfor organisasjonens struktur, tro på fellesskapets terapeutiske kraft og medlemmenes kapasitet til å hjelpe seg selv mens de også hjelper andre. Vi anerkjenner at mennesker er forskjellige og har en fleksibel behandlingstilnærming som respekterer og ivaretar disse forskjellene.

Utvikling i et fellesskap

Phoenix Haga kan sees som et miniatyrsamfunn der de som er til behandling hos oss – beboerne – har arbeid, bolig, venner og klare regler for hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd. I konsentrert form finner en mange av de utfordringene som livet har å by på, og forholdene er lagt til rette for at den enkelte beboer gradvis utvikler seg til å mestre disse utfordringene. Ved hjelp av fellesskapet av likestilte og de ansatte får alle mulighet for å oppleve positiv forandring hos seg selv.

Vi tror at den beste hjelpen vi kan gi er hjelp til selvhjelp. Beboerne utgjør som gruppe et fellesskap av likestilte som lever sammen for å hjelpe seg selv og andre. Vårt utgangspunkt er at alle har mange positive ressurser som de kan bidra med i fellesskapet. I begynnelsen kan disse ressursene være godt skjult både for den enkelte og andre, men i den praktiske hverdagen på Haga er mulighetene mange for å bli bedre kjent med sine styrker så vel som sine svakheter. Mange hjelpemidler står til rådighet for den enkelte i arbeidet med å bygge fundamentet for et bedre liv.

Vi opplever at mennesker i behandling på Phoenix Haga utvikler mot, trygghet og selvtillit. Dette gir de mulighet til å ta tilbake eget liv og reetablere seg i samfunnet med en konstruktiv og rusfri livsstil.

”Før jeg kom til Haga hadde jeg det skikkelig dårlig med meg selv, var sint og irritert på alt og alle.
Turte ikke å gå ut av døra hjemme omtrent. Nå setter jeg pris på små ting, bare det å prate med kassadama kan gjøre dagen min bedre.
” Jeg har blitt glad i meg selv og setter pris på livet.»
Helge, 21 år