Kontakt oss på: Inntak: 90 82 09 61

Pårørende

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold

Vårt utgangspunkt er at du som pårørende kan være en ressurs i den rusavhengiges liv. Vi tenker at ditt perspektiv er et viktig bidrag for å gi pasienten, som vi kaller beboer hos oss, et helhetlig behandlingstilbud. Samtidig anerkjenner vi at livet sammen med en rus avhengig ofte skaper utfordringer. Det er vanlig å havne i fastlåste mønster i møte med hverandre, og det man i beste tro tenker er å hjelpe den rus avhengige faktisk kan være med på å opprettholde avhengigheten. Gjennom å delta i våre familiehelger har vi erfart at pårørende skaper en ny bevissthet, både rundt sin egen rolle i familien, men også rundt avhengighet generelt.Dette er en gyllen mulighet til å være med på utviklingen til den rus avhengige og spisse kompetansen sin på hvordan avhengighet utfordrer hverdagen.

Summen av dette gjør at du kan bli en enda bedre støttespiller i fremtiden.
Se gjerne en søsters opplevelse av å delta på familiehelgene ved Phoenix Haga
Helsedirektoratet har gitt støtte til Landsforbundet mot Stoffmisbruk med sine filmer om de pårørendes historier
Robert – far til en rus avhengig
Morten – bror til en rus avhengig
Åse Kristin – søster til rus avhengig

Ved inntak på Phoenix Haga vil det bli foretatt en kartlegging om hvem som er omsorgs person og hvordan vi kan opprette et samarbeid rundt barnet. I samarbeid med beboeren og andre omsorgs personer vil vi gjøre en vurdering av behovet for samtaler, deltagelse i familiearbeid, og samvær – basert på barnets alder, modenhet og behov. For oss er det viktig at banets behov blir ivaretatt, og får den informasjonen som er nødvendig.

Vi er glad for at barn som pårørende har fått styrket rettighetene sine fra 01 januar 2018.
Les gjerne mer på Helsedirektoratet sine sider

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold

Familiehelger

Alle som lever tett på en rus avhengig betaler en pris. Det å leve med en rus avhengig i familien setter sine spor, og for deg som pårørende kan det være viktig og få sett på hva det har gjort med deg. Det å møte andre i samme situasjon og kunne dele erfaringer og opplevelser kan også gjøre underverk. Dette er også en arena for ny kunnskap gjennom forelesninger m.m. For familien kan det også være muligheten for en ny start, gjennom å få satt ord på det som har vært og snakke om det som skal komme. Endring tar tid, og du kan kun endre deg selv, men ved å ta del i familiearbeidet kan du få startet på en viktig prosess.

Fem ganger i året arrangerer vi familiehelger på Phoenix Haga. Disse varer fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. De som har lang reisevei får muligheten til å overnatte på Haga. I familiehelgene jobber vi sammen både beboere og pårørende, i storgruppe og i mindre grupper. Vi vektlegger kunnskapsformidling. All den kunnskap som ligger i de erfaringer dere som pårørende og den rusavhengige har er også viktig i denne prosessen.

Her er alle pårørende velkommen. Hvis barn ønsker å delta må det vurderes om barnet er modent for en slik deltagelse, dette gjøres i samråd med omsorgsperson.

Forandring er mulig. Bare du alene kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene.

Familien som en ressurs

På Phoenix Haga er vi opptatt av å gjøre vårt beste for å imøtekomme pårørendes informasjons- og/eller veiledningsbehov. Dette skjer løpende når pårørende tar kontakt på telefon, gjennom organiserte informasjons kvelder, familiehelger og ordinære besøks helger.

Vi har erfart at den nærmeste familie ofte kan være en ressurs, som vi kan dra veksler på i arbeidet med å hjelpe sønner og døtre, søstre og brødre. Når en person kommer til oss for behandling, ber vi derfor om at vedkommende (frivillig) oppgir medlemmer i den nærmeste familie som vi kan kontakte ved behov. I den vanlige behandlings hverdagen benytter vi oss blant annet av disse kontaktpunktene i situasjoner hvor en person er i ferd med å gi opp og ønsker å avbryte oppholdet. En telefonkontakt med en i den nærmeste familie i en slik situasjon, kan i mange tilfeller være nok til at vedkommende velger å bli – i alle fall en dag til. Vi erfarer også ofte at vi klarer å få personer til å komme tilbake etter å ha reist herfra. Dette skjer gjerne som et resultat av et tett og konstruktivt samarbeid med nære familiemedlemmer.