Kontakt oss på: Inntak: 90 82 09 61

Rusforskning og utvikling

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold

Rusforskning

Forskningsprosjekt: Hvordan går det med dem som har gjennomført døgnbehandlingen ett år etterpå? Og hva opplever de at er viktig for å opprettholde rusfrihet og god livskvalitet? Gjennomføring av EuropASI-oppfølgingsintervju, SCL 10 og QoL 5 ett år etter gjennomført døgnbehandling, samt kvalitative intervjuer (individuelle/fokusgruppe).

PhD-studie: Phoenix Haga bidrar gjennom spørreundersøkelser og fokusgruppeintervju i Dagny Adriaenssen Johannessens PhD-studie med følgende forskningsspørsmål: I hvilken grad opplever pasienter at de forberedes på overgangen til og tiden etter endt døgnbehandling i TSB? Og hvilken opplevelse har pasienter som har gjennomført døgnbehandling i TSB av mental helse og livskvalitet?

Forskningsrapport: «Nære relasjoner og personlig utvikling – Betydningsfulle elementer for gjennomføring av rusbehandling» Phoenix Haga, 2011.

Evaluering av behandlingseffekt: Hvorvidt samsvarer pasientenes behandlingsresultater med Phoenix Hagas målsettinger? Behandlingseffekten evalueres ved gjennomføring av EuropASI-oppfølgingsintervju, SCL 10 og QoL 5 med alle som gjennomfører døgnbehandlingen.

Eksternt forskningsprosjekt: 20 tidligere pasienter ved Phoenix Haga deltok i kartleggingsintervjuer som en del av NorComt-studien (Norsk oppfølgingsstudie av opioid-avhengige i behandling i regi av SERAF, UiO). Disse har også blitt forespurt om å bidra i oppfølgingsintervjuer over tid. Flere fagartikler er i dag publisert ut i fra deltakelsen til blant annet disse informantene.

Phoenix Haga FoU har som hovedfokus

  • Forsknings- og evalueringsprosjekter internt
  • Deltakelse i eksterne forskningsprosjekter og PhD-studier
  • Formidling av rusforskning og fagkunnskap
  • Eksternt faglig samarbeid
  • Bruker- og arbeidsmiljøundersøkelser
  • Faglig veiledning
  • Intern fagutvikling
Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold

Formidling av rusforskning og fagkunnskap

Konferanse om gjennomføring av straff i institusjon i medhold av straffegjennomføringsloven § 12 – Kriminalomsorgens utdanningssenter: «Straffegjennomføring og rusbehandling – Samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Phoenix Haga». Muntlig presentasjon i samarbeid med beboere i døgnbehandlingen og ettervernet.

Fagkonferanse i regi av Samarbeidsforum for norske kollektiver: «Nære relasjoner og personlig utvikling – Betydningsfulle elementer for gjennomføring av rusbehandling». Muntlig presentasjon

Vettre seminaret – Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet: «Nære relasjoner og personlig utvikling – Betydningsfulle elementer for gjennomføring av rusbehandling». Muntlig presentasjon og posterpresentasjon

European Federation of Therapeutic Communities: “Close relationships and personal development – Significant experiences for completing drug treatment”. Plenumspresentasjon

«Nære relasjoner og personlig utvikling – Betydningsfulle elementer for gjennomføring av rusbehandling» – Resultatene fra forskningsrapporten er formidlet gjennom en artikkel i «Rus & Samfunn», leserinnlegg, samt posterpresentasjoner og muntlige presentasjoner på fagkonferanser.

Bruker- og arbeidsplassundersøkelser

Brukerundersøkelser: Phoenix Haga har kontinuerlig fokus på å styrke og opprettholde kvaliteten på behandlingstilbudet, blant annet gjennom årlige brukerundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsen presenteres og diskuteres, å pasientene deltar i strukturerte analysegrupper. Hensikten med analysegruppene er at pasientene selv bidrar med sin forståelse og tolkning av resultatene, samt forslag til forbedringstiltak. Arbeidet resulterer i en skriftlig rapport. Når nye tiltak iverksettes, fungerer den neste brukerundersøkelsen også som en evaluering av disse.

Beboerundersøkelsene gir oss kontinuerlige tilbakemeldinger på pasientenes opplevelser av behandlingstilbudet, og er derfor viktig for vårt kvalitetsarbeid. I tillegg til våre interne brukerundersøkelser, deltar pasientene i Folkehelseinstituttets årlige pasienterfaringsundersøkelse «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultatene presenteres både i separate rapporter for hver enkelt institusjon innen TSB, og en rapport med samlede resultater for alle institusjonene. Resultatene er et viktig bidrag til kvalitetsarbeidet på Phoenix Haga.

Arbeidsplassundersøkelse: Vi gjennomfører årlige arbeidsplassundersøkelser der resultatene sammenlignes med tidligere års resultater.

Kartlegging og tilbakemelding

Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (ruslidelse) i regi av KORFOR/Helse Stavanger: Målet for bruk av kvalitetsregister for behandling av ruslidelse er å identifisere innhold i-, forhold og hendelser rundt behandlingsforløp som bidrar til mestring av avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler. F.o.m. april 2018 tar Phoenix Haga i bruk kvalitetsregisteret for kartlegging av alle nye pasienter. Gjennom kvalitetsregisteret får vi også tilbakemeldinger på pasientenes opplevelse av behandlingen, samt en evaluering av hvordan det går med pasientene over tid.